మీ ఇంటి వద్ద గాని లేదా మీ షాప్ వద్ద గాని Mini Bank ప్రారంభించండి. ప్రతీ నెల Rs.5,000 నుండి Rs.50,000 వరకు సంపాదించండి. వివరాలకు Menu లో Mini Bank Services క్లిక్ చెయ్యండి లేదా 9966286040 కు సంప్రదించండి. మీరు కోరుకొనే సినిమా Link కేవలం 5 రూపాయలు మాత్రమే. 100 రూపాయలు Phone Pe లేదా Google Pay ద్వారా 9966286040 కు చెల్లించండి. మీరు కోరుకొనే సినిమాలు (HDrip (700mb)= Rs.5, 720p(1gb కంటే ఎక్కువ ) = Rs.10, 1080p(2gb కంటే ఎక్కువ )= Rs.15) డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

LIFESTYLE SONGS

WELCOME TO THE WORLD OF 10,000+ MOVIES