మా సర్వీసులు : 1. CASH DEPOSITS / WITHDRAWLS (ANY BANK / ANY BRANCH IN INDIA) 2. ZERO ACCOUNT OPEN 3. MOBILE / DTH RECHARGE 4. PAN CARD (Rs. 200/-) 5. ELECTRICITY BILL PAYMENTS 6. TRAIN / FLIGHT TICKETS.మీరు ఇంటివద్దనే ఉంటూ మా సర్వీసులు CASH DEPOSITS, MOBILE / DTH RECHARGE, ELECTRICITY BILL PAYMENTS, TRAIN TICKETS, MOVIE LINKS ఉపయోగించుకోవచ్చు. 1GB = Rs.5 కే సినిమాలు నింపబడును. వాయిదాల పద్ధతి ద్వారా చెల్లించండి మా ప్రత్యేకత : మా వద్ద నింపబడిన సినిమాలు ప్రతీ ANDROID MOBILE / LED TV లలో తప్పనిసరిగా AUDIO వస్తుంది. MOVIE LINK = Rs.1 మాత్రమే. వివరాలకు 9966286040 కు సంప్రదించండి.

LIFESTYLE SONGS

WELCOME TO THE WORLD OF 10,000+ MOVIES